Kaunokirjoitusteksti: Haluan tulevalla vaalikaudella

Korjata sosiaali- ja terveysalan kriisin ja panostaa palveluihin

Hyvinvointialueille tulee taata riittävä rahoitus, jolla varmistetaan hyvinvointivaltion tulevaisuus. Hyvinvointialueiden eteen on tehty vuosien ajan valtavaa työtä, ja se työ on turhaa, jos toimintaa ajetaan alas jo ensimmäisistä hetkistä alkaen.
Sosiaali- ja terveysalan opiskelupaikkoja tulee lisätä, mahdollistaa entistä enemmän jo työelämässä olevien jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen sekä varmistaa, että kaikista sosiaali- ja terveysalalle valmistuvista ammattilaisista on saanut laadukasta ja kattavaa opetusta koulutusasteesta ja -alasta huolimatta. Opiskelijoiden perehdyttäminen, ohjaaminen ja tukeminen on vaativa tehtävä, jotta jokainen opiskelija saa riittävän ja laadukkaan kokemuksen työstä. Tätä tulee vahvistaa esimerkiksi maksamalla opiskelijaa ohjaavalle työntekijälle asiantuntijakorvaus.
Etenkin sosiaali- ja terveysalalla on valtava työvoimapula ja sitä ei yksin ratkaise opiskelupaikkojen lisääminen, vaan opiskelijoita tulee motivoida hakemaan näille aloille sekä pysymään opinnoissa kiinni ja integroitumaan työelämään. Yksi tukitoimi tälle on ylimääräisen opintolainahyvityksen myöntäminen valmistuneelle ammattilaiselle, kun hän työllistyy ja työskentelee ainakin kahden vuoden ajan hakija- ja työvoimapulasta kärsivälle alalle, myös muullekin yhteiskunnallisesti tärkeälle alalle kuin sosiaali- ja terveysalalle.

Lisätä kokonaisvaltaista Turvallisuutta

Pelastusalan koulutus tulee uudistaa, kuitenkin ratkaisukeskeisesti ja kuunnellen koulutusalan ammattilaisia. Pelastusalan koulutus ja työelämä ei ole tällä hetkellä vahvoilla kantimilla, vaan sen rahoitus tulee turvata, jotta meillä on päteviä pelastusalan ammattilaisia vielä pitkällä tulevaisuudessakin.
Vartiointiala on ollut viime aikoina paljon otsikoissa, jonka myötä alan epäkohtia on nostettu esiin. Vartiointialalle tarvitaan lakiuudistus, jonka myötä voidaan varmistaa jokaiselle vartiointialan työntekijälle riittävä koulutus. Riittävä kouluttautuminen tuo turvaa niin kansalaisille kuin alan ammattilaisille.
Poliisin toimintaa on rahoitettava pian, jotta poliisien määrää voidaan kasvattaa edes riittävälle tasolle. Lisärahoitus luo turvaa kansalaisille, ja sen myötä voidaan varmistaa myös riittävä ja laadukas kouluttautuminen alalle sekä lisäkouluttautuminen koko työuran aikana.

panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen

Koulutuksesta ei leikata. Yhteiskunta kärsii jo nyt monilla aloilla työvoimapulasta. Meidän tulee taata ammattitaitoisen työikäisen väestön riittävyys myös tulevaisuudessa. Työvoiman riittävällä määrällä varmistetaan Suomen elinvoimaisuutta ja kehitystä, niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
Vaikka työelämään koulutettaisiin riittävästi ammattitaitoisia osaajia, tulee heidän olla työkykyisiä työelämään siirryttäessä ja siellä ollessa. Opiskelijat ovat uupuneita ja opiskelijoiden mielenterveyshaasteet ovat pandemian myötä kasvaneet liian suuriksi. Opiskelijoille tulee taata rauha opiskella ilman valtavaa painetta työskennellä täysipäiväisen opiskelun lisäksi, jotta saa vuokran maksettua ja ruokaa ostettua. Opintorahaan tarvitaan tasokorotus, jonka avulla saadaan opiskelijoiden toimeentulo köyhyysrajan alta edes sille tasolle, mitä se oli muutaman vuoden takaisia koulutusleikkauksia ennen.
Aloituspaikkoja voidaan lisätä vaikka kuinka paljon, mutta asiantuntevia ammattilaisia ei valmistu, jos opetusta ei pystytä turvaamaan. Aloituspaikoista tulee maksaa riittävä korvaus oppilaitoksille, jotta ohjaus- ja tuki palvelut sekä laadukas opetus pystytään takaamaan. Opetushenkilöstön on pystyttävä ylläpitämään omaa osaamistaan jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa sekä keskittymään juurikin opettamiseen ja sen valmisteluun. Laadukas ohjaaminen ja opettaminen on taattava jo opintopolun ensimmäisestä vuodesta ylemmälle korkea-asteelle.
Tutkimustyön, kehittämisen ja innovaatioiden tärkeys yhteiskunnallisesti on huomattu vasta viime vuosien aikana. Tieteen tukirahoja on suunnattava jatkossa entistä enemmän kestävää kehitystä tukevaan TKI-toimintaan, sillä panostamalla tähän, voimme saavuttaa monipuolisemman ja kestävämmän yhteiskunnan hyödyntäen valtavaa osaamista Suomessa. Tukirahoja on jaettava tasaisemmin korkeakoulujen välillä painottaen juurikin kestävän kehityksen hankkeisiin ja tutkimuksiin.

Parempia mielenterveyspalveluita ja mielenterveySongelmien ehkäisyä

Terapiatakuun tulee olla osa hoitotakuuta, jokaisella on oikeus päästä hoitoon, oli syy sitten psyykkinen tai fyysinen. Terapiatakuun tulee kattaa myös lyhytterapia, jotta mielenterveysongelmiin voidaan reagoida juuri sopivalla tavalla. Kaikki eivät tarvitse pitkää pyskoterapiajaksoa, vaan osalle riittää hyvin nopeasti saatu lyhytterapia, mikä mahdollistaa hoitopaikkoja psykoterapian puolella sitä tarvitseville.
Terapiatakuu ja mielenterveysongelmien hoitaminen on mahdotonta, jos asiantuntevaa ammattihenkilöstöä ei ole riittävästi. Tällä hetkellä psykologin koulutus on maksullista ja sinne pääsee vain harvat, joille se on taloudellisesti mahdollista. Koulutuksesta on tehtävä maksutonta, jotta psykologeja saadaan koulutettua riittävästi. Tulee myös selvittää voisiko lyhytterapian toteuttamiseen kouluttaa laajemmin esimerkiksi sairaanhoitajia. Erityisosaamisesta tulee myös maksaa asiantuntijuuden mukainen palkka.
Matalankynnyksen tukipalveluita on tuettava ja ne on mahdollistettava kaiken ikäisille palveluiden käyttäjille. Matalankynnyksen tukipalvelut tulisi toteuttaa yhden luukun taktiikalla, jolloin palveluita tarvitsevan ei itse ole tiedettävä mitä ja mistä, vaan hänet opastetaan alkuun kaikkien tarpeellisten palveluiden kanssa.

Mahdollistaa Tasa-arvon JOKAISELLE

Korkeakoulujen yhteishaun ensikertalaiskiintiöistä tulee luopua, ja sen sijaan käyttöön tulee ottaa ensikertalaisten lisäpistemalli. Jatkuva oppiminen nähdään merkittävänä osana työelämää ja sen kehittymistä, mutta jatkuvaa oppimista rajoittaa valtavasti ensikertalaiskiintiöit, jotka estää monia alanvaihtajia ja lisäkouluttautuvia pääsemästä opiskelemaan, vaikka heidän lähtötaso olisi paljon ensikertalaisia parempi. Ensikertalaiskiintiöt painostavat myös toisen asteen opiskelijoita tietämään tulevaisuuden ammattinsa jo vuosia etukäteen, sillä ensikertalaisuuden menettää ensimmäisen korkeakoulupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
Jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen elämään. Tasa-arvoinen elämä pitää sisällään oikeuksia sekä vastuita. Maanpuolustuskoulutus tulee uudistaa kunnollisen selvitystyön myötä. Esimerkiksi varusmiespalveluksen kutsunnat tulee laajentaa kaikille sukupuolille, ja maanpuolustuskoulutus tulee suunnitella kannustavaksi ja monipuoliseksi, jotta meillä olisi tulevaisuudessa kestävä puolustus ja kriisinhallinta.
Suomeen on saatava reilu ja ei-kaupallinen sijaissynnytyslaki, mikä mahdollistaa sijaissynnyttäjyyden turvallisesti juridisesti ja terveydenhuollon puolesta. On jokaisen kohdullisen henkilön oikeus päättää itse, mihin tarkoitukseen kohtuaan käyttää. Tällä hetkellä sijaissynnyttäminen on Suomen laissa kiellettyä, mutta sitä tapahtuu silti, ilman oikeuksia ja turvaa.
Seksityö on saatava tasa-arvoiseen asemaan muun yrittäjyyden kanssa. Seksityöntekijöitä on Suomessa valtavasti myös täysipäiväisenä, mutta kenenkään ei ole mahdollista tällä työllä kerryttää työttömyysturvaa, eläkettä saati saada työterveyttä järjestettyä itselleen. He eivät saa mainostaa palveluitaan mikä on hyvin epäoikeudenmukaista, Seksityön tasa-arvoistamisen myötä työoloista saadaan turvallisempia ja myös verotusta pystytään laajentamaan tähänkin työhön.

Edistää työssäjaksamista

Työuupumus on valtava ongelma työelämässä, ja se johtaa suureen määrään sairaspoissaoloja sekä pahimmillaan ennenaikaisiin sairaseläkkeisiin. Työuupumukseen on reagoitava ja sen ennaltaehkäisyä on tuettava. Tätä varten on otettava käyttöön kevennetyn työn malli ansionmenetyskorvauksella sekä ylipäänsä kannustettava työnantajia nelipäiväiseen työviikkoon. Työelämässä on mahdollistettava työnohjaus nykyistä laajemmin. Työnohjauksella saadaan motivoitua työntekijöitä, parannettua ilmapiiriä ja sen myötä työn tuottavuutta.
Nuorten työssäjaksamisen tukimalli on otettava käyttöön, jossa nuori sopeutetaan työuran alkupuolella työelämään lyhyemmällä työajalla ja ansionmenetyskorvauksella. Tukimalli mahdollistaa nuorelle tutustumisen työelämään ja opettelemisen rauhassa, mikä lisää työn mielekkyyttä ja itsevarmuutta työntekijänä. Nykyinen palkkatuki malli mahdollistaa tämän toteutumisen vain pitkäaikaistyttömyyden tapauksissa, eikä työuupumista ennaltaehkäisevästi.
Työterveyden lakisääteisten palveluiden minimivaatimuksia on laajennettava. Lakisääteisten tarkastusten lisäksi kaikille työntekijöille on taattava mahdollisuus maksuttomaan sairauspoissaoloselvitykseen ja akuuttien ongelmien hoitamiseen työterveyden kautta. Tällä pystytään keventämään painetta jo ruuhkautuneista kunnallisista akuuttipalveluista.

LISÄTÄ Tukea lasten ja nuorten kasvuun, varhaiskasvatukseen sekä perheiden hyvinvointiin

Varhaiskasvatuksen työntekijämitoitukset on saatava kuntoon. Varhaiskasvatuksen ammattilaisista on pula ja resurssien leikkaaminen pahentaa vain tilannetta. Laissa on määrättävä riittävä minimimitoitusmäärä varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jotta jokaiselle lapselle pystytään takaamaan turvallinen ja asiantunteva kasvuympäristö. Tämä mitoitus tulee saada ryhmäkohtaiseksi nykyisen talo kohtaisen mitoituksen sijasta. Työntekijöiden tulee olla siellä missä lapsetkin ovat. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamista ja työoloja on myöskin tuettava.
Perheiden tukipalveluita tulee tehostaa ja laajentaa, jolloin perheitä pystytään tukemaan enemmän varhaisessa vaiheessa ja siten ehkäisemään suurempien ongelmien muodostumista. Tukipalveluiden on oltava helposti saatavilla ja palveluiden on tarvittaessa tultava asiakkaalle valmiina, ilman suurta selvitystyötä ja hakemuksia.

Huomioida ympäristön ja ilmaston kaikessa päätöksenteossa

Yhteiskunnan tulee ohjata ihmisiä kohti kestävämpiä valintoja. Ihmisiä tulee tukea kestäviin ja ekologisiin vaihtoehtoihin ja nämä tulee saada kuluttajien saataville helposti. Ekologisen elämäntavan ei tule olla vain varakkaampien etuoikeus. Kestävän kehityksen kasvattamista ja opettamista tulee painottaa entisestään jo varhaisvuosista asti. Jokaisen yhteiskunnan jäsenen vastuulla on tehdä kestäviä ja ekologisia ratkaisuja tulevaisuuden takia. Kierrättämisestä ja kestävästä elämäntyylistä on tehtävä helppoa ja huomaamatonta, jotta sen saa jokainen osaksi arkea.
Ympäristölle haitallista yritystoimintaa tulee verottaa kovemmin ja samoin ympäristölle haitallisen toiminnan tukemisesta on leikattava. Yritystoimintaa on ohjattava ja kannustettava kestävämpään ja ekologisempaan suuntaan aktiivisesti, ja sen on oltava mahdollisimman helppoa.
Isoilla kirjamilla IINA HÄNNINEN
Scroll to Top